Back to the menu
1887-02-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1887-02-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Social life; friendship;
Comments: J. C. Jacobsen's last letter to Mrs Heiberg. The letter is, among other things, about the upcoming trip to Rome. He wishes her good health.
Transcription:
Emneord: Selskabelighed; venskab;
Attachments: 1887-02-20 brev fra JCJ til JLH.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsens sidste brev til fru Heiberg. Brevet handler bl.a. om den forestående rejse til Rom. Han ønsker hende et godt helbred.
Transskribering:Carlsberg 20 Februar
1887

Kjære Fru Heiberg

Jeg har lige siden Nÿtaar stadigt haabet at jeg skulde faae Leilighed til at besöge Dem og takke Dem for alle de Venskabsbeviser, jeg har modtaget af Dem, men en overvældende Masse af forskjellige Forretninger, især paa Grund af min forestaaende længere Reise til Italien, har stadigt nödet mig til at udsætte det med Længsel paatænkte Besög og i den sidste Uge har en, ved lidt uforsigtighed paadragen Hævelse i mit noget skröbelige venstre Ben lagt en nÿ, uventet Hindring i Veien for mit Ønske og min Læge har nu bestemt forbudt mig at gjöre
s. 2
de Afskedsvistitter, hvorpaa jeg havde gjort Regning idag. Jeg maa derfor nu nöies med at bringe dem min Afskedshilsen skriftligt för jeg i Morgen med min Hustru og 2 af hendes ÿngre Veninder, Fröken Berthelsen og Fröken Steenstrup, reiser herfra til Rom og flere Steder i Italien, hvorfra vi först vente at komme tilbage om 3 à 4 Maaneder.-

Det gamle Rom har ligefra min Ungdom i höi Grad beskjæftiget mine Tanker og det romerske Folks Udvikling og Skjæbner have havt saa overveiende en Indflÿdelse paa hele den civiliserede Verden og er desuden i sig saa lærerig at min Interesse for Roms Historie stadigt er tiltagen
s. 3
Da jeg nu omtrent har afsluttet mine mangeaarige Arbeider med Opförelsen og Organiseringen af mit Brÿggeri og ogsaa har faaet en Driftsbestÿrer til hvem jeg med Trÿghed kan overlade Ledelsen deraf naar Herren bortkalder mig, föler jeg en trang til at betragte hele Værkets gang i Afstand og derved, som jeg haaber, faae Viished for at Alt kan gaae saaledes som det bör ogsaa naar jeg er borte
Derfor besluttede jeg at gjöre en meget langvarig Reise og saaledes kommer jeg nu i mit 76de Aar for anden Gang til Rom, hvor jeg ervis paa at Tiden ikke vil falde mig lang, da jeg daglig vil have fuldt op af aandelig, og saavidt Kræfterne strække til ogsaa af legemlig Beskjæftigelse.
s. 4
Maatte vi nu kun være heldigere end De, hvis Ophold i Rom i saa höi Grad forstÿrredes af Klimatets uheldige Indflÿdelse paa Deres Sundhed.

desværre erfarede jeg i forrige Maaned, at vort Vinterclima i Aar ogsaa havde angrebet Deres Helbred og bragt Dem i en vaklende Tilstand, men heldigvis har jeg senere erfaret, at De nu befandt Dem saameget bedre, at De nu gjorde Spadseretoure i fri Luft.
Jeg vilde gjerne med egne Øine have overbeviist mig om denne glædelige fremgang, men nu kan jeg kun udtale Haabet om at denne Fremgang er vedbleven, saa at i de fulde Drag kan nÿde det sig nærmende Foraars rige Skjönhed og nÿde en uforstÿrret Sundhed til Glæde for Alle som kjende og skatte Dem som

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

 

 

Archive Reference: Rigsarkivet