Back to the menu
1877-11-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-11-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: Covering letter to the list of historical paintings. J. C. Jacobsen finds it desireable that artists could go to Vienna and draw armours.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed
Attachments: 1877-11-04 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Følgebrev til listen over de historiske malerier. Om det ønskelige i at nogle kunstnere rejste til Wien for dér at aftegne rustninger.
Transskribering:
 
d 4 Novbr 77
 
Herr Etatsraad Meldahl
 
I fölge Deres Ønske sender jeg Dem hermed mit flÿgtige Udkast til en Plan for de paatænkte historiske Malerier til Musæet paa Frederiksborg. Planen - som vistnok indeholder en Deel Sujetter, der ikke egne sig til malerisk Fremstilling x) og hvori der paa den anden Side sikkert vil kunne indflettes en Deel, som en Historiker vil lægge Vægt paa at medtage -    er ikke fortsat længere end til Chr IV, men det er ikke min Mening, at Billeder fra en senere Periode skulle udelukkes, dersom saadanne tilbÿde sig.
 
 
Deres ærbödige
 

J.C. Jacobsen
 
verte
 

x) ved nogle af Sujetterne har jeg nærmest tænkt paa Fremstillingen af Localiteterne, forsaavidt der haves Forbilleder til dette
 
s. 2
 
Dersom nogle af vore Malere passere Wien, vilde det være önskeligt at faae Dem til at aftegne de Rustninger, der have tilhört Daniel og (saavidt jeg mindes) Johan Rantzau og som findes i den saakaldte Ambrasses-Samling.
<br>Ligeledes kan der maaske andre Steder være Leilighed for vore reisende Kunstnere til at gjöre Studier af Kostumer og Vaaben fra den tidlige Middelalder, som kunne tjene til Veiledning ved Fremstilling af den danske Historie i hiin Periode.
Archive Reference: Rigsarkivet