Back to the menu
1878-04-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-04-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About the organization of Frederiksborg Castle and some models for the fireplaces.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1878-04-19 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om indretningen af Frederiksborg Slot, og nogle forbilleder for kaminer.
Transskribering:
 
 
Herr Etatsraad Meldahl
 
Da jeg idag besögte Frederiksborg (hvor jeg blev glædelig overrasket over den uventede Fremgang af Arbeidet i Riddersalen og Rosen) tog jeg bl.A det Værelse i Øiesÿn hvorfra man gaaer op til Riddersalen og hvor vi have tænkt os at Fremstillingen af Chr IVs Virksomhed som Bÿgmester og Skibsbÿgger burde anbringes. Det faldt mig da ind, at disse 2 Billeder vilde faae den bedste Plads, naar man blændede eller tilmurede det Vindue som vender mod den indre Slotsgaard og anbragte det ene Billede paa den brede Pille, som dermed dannes paa venstre Side af Kaminen medens det andet Billede, som tidligere omtalt, fik Plads paa Höire Side af Indgangen til Riddersalen, hvilket Indgangsparti's Brede vistnok helst burde begrændses saavidt muligt. Pladsen til det 3die store Billede (Kaas paa Dödssengen) bliver vistnok for smal mellem de 2 Döre til næste Værelse, men da Skillerummet er af Træ, kunne Dörene maaskee flÿttes.
Ved samme Leilighed tillader jeg mig at henlede Opmærksomheden paa 2 smukke Kaminer paa Herregaarden
 
s. 2
 
Nörlund fra 1579, afbillede i Dahlerup m Fl. Afbildninger af gammel nordisk Architectur. Kunne disse Kaminer ikke benÿttes til Forbilleder ?
 
Med særdeles Höiagtelse
J.C. Jacobsen
 
Carlsberg d 19 April
1878
Archive Reference: Rigsarkivet