Back to the menu
1879-07-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-07-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About the furnishing of peasant rooms at Frederiksborg Castle and a portrait of Tordenskjold.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1879-07-20 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om indretning af bondestuer på Frederiksborg Slot og om et portræt af Tordenskjold.
Transskribering:


d 20 Juli 79

Herr Etatsraad Meldahl

Jeg er ganske enig med Dem i at man bör söge at benÿtte Bernhard Olsens særlige Dÿgtighed i den omhandlede Retning og at det vil være særdeles önskeligt at faae lignende Tÿper paa Bondestuer fra andre Dele af Landet, som de vi nu see paa Udstillingen. Det forekommer mig ogsaa at slige Tÿper have deres naturlige Plads i et nationalhistorisk Museum som Frederiksborg, hvor den överste Etage ogsaa sÿnes at egne sig dertil. Den eneste Tvivl og Betænkelighed jeg har, er den Brandfare som en saadan Samling af brandbare og tildeels let fængelige Sager vil medföre og jeg troer derfor at en Opstilling deraf paa det nævnte Sted bör betinges af at de dertil anvendte Localer paa en betrÿggende Maade

s. 2

blive isolerede baade opad og nedad, saa at en i Samlingen opstaaet Brand ikke kan forplante sig til Tagetagen og til den underliggende 2de Sal.-

Ved samme Leilighed vil jeg henstille om der ikke bör gjöres Skridt for at faae Tilladelse til at copiere de historiske Portraiter paa Udstillingen, som det var önskeligt at indlemme i Musæet og med Hensÿn til hvilke det er givet, at de hverken kunne erholdes tilkjöbs eller til Forvaring.- Denne Kopiering maatte jo, idetmindste for de nævnte ?? Billeders Vedkommende, skee her, för de sendtes tilbage. Blandt disse skal jeg, efter det förste, flÿgtige Besög, særlig udhæve det fra Norge sendte Portrait af Tordenskjold

Deres hengivne og ærbödige

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet