Back to the menu
1881-05-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-05-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Patronage; Frederiksborg Castle;
Comments: About a too expensive painting by Sonne.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Frederiksborg Slot;
Attachments: 1881-05-15 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om et for dyrt billede af Sonne.
Transskribering:
 
Carlsberg 15 Mai 1881.
 
Herr Etatsraad Meldahl.
 
Jeg er bleven noget forblöffet ved at erfare, at Sonne forlanger 3300 Kroner for det omtalte Billede, hvilket betÿdeligt overstiger hvad jeg havde tænkt, at det kunde koste og jeg troer derfor for mit Vedkommende at maatte stille denne Sag i beroe. Dersom Sonne senere vil tilbÿde Museet dette Arbeide, som vel er interessant, men i flere Henseender svagt, for en rimelig Priis, bliver det Museet, som maa tage Beslutning om det kan og vil kjöbe det.-
Hvad Installerings Udgifterne angaaer, betragter jeg det som vedtaget af Museumsbestÿrelsen, at de tager de nævnte Arbeider i Deres
s. 2
Haand og at Udgifterne dertil forskudsviis udredes af de Midler, der ere til Deres Disposition til Konge-og Prindsesseflöiens Restauration, imod at jeg (eller maaske formelt Museet) senere refunderer Belöbet. Jeg siger: "formelt", da det kan forudsees, at det Extratilskud af 10,000 Kroner, som jeg har tilsagt Museet, ikke vil strække til, især dersom den omtalte Samling af kobberstukne Portraiter bliver kjöbt.
Hvad Istandsættelsen af de ældre Malerier angaaer, veed jeg ikke om Worsaae har truffen Aftale med Konservator Petersen, hvilket jeg sÿntes han talte om, men De vil jo nok være opmærksom paa, at der i denne Henseende ikke indtræder nogen Kollision.-
 
Deres meget hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
glem ikke Deres Regning over vore Befordrings og Fortæringsudgifter i Fredags.
 
Archive Reference: Rigsarkivet