Back to the menu
1881-08-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-08-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About the opening of the Castle to the public
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed
Attachments: 1881-08-11 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om slottes åbning for publikum.
Transskribering:


d 17/8. 81

Kjære Hr Etatsraad Meldahl!

Jeg var i Söndags paa Frederiksborg og fik det Indtrÿk, som det glæder mig at see bekræftet af Deres Brev, at Localerne og Ophængningen kan være færdig i denne Uge, saavidt at man i Begÿndelsen af næste Uge kan give Publikum Adgang dertil. Men naar dette er saa maa jeg for mit Vedkommende lægge den störste Vægt paa, at denne Adgang gives uden Ophold, for at de Mange, der længes efter at see den skjönne Restauration, hvorom der er talt saa meget, kunne benÿtte den korte Tid af Sommeren, som nu er tilbage, til at tilfredsstille denne Længsel.
Det var jo fra ifjor vor Mening, som blev almindelig bekjendt i vide Kredse, at Museet kunde blive tilgjængeligt allerede i dette Foraar og jeg er derfor siden den Tid bleven bestoret med talrige Forespörgsler om hvornaar Dörene dog blev aabnede.

s. 2

Nu veed jeg og enkelte Andre jo godt med hvilken Energi, De har arbeidet fremad og hvor stor Fortjeneste De har af at dette store Restaurartionsarbeide er blevet færdigt i saa kort Tid og alligevel saa solid og smukt i alle Enkeltheder, men det veed det store Publikum ikke og paa dette vilde det gjöre et meget uheldigt Indtrÿk, dersom det först fik Adgang efter at Sommertiden var tilende.
Efter min Overbeviisning ligger det derfor ikke mindre i Deres og Deres Assistenters og alle Arbeideres Interesse end i Publikums at der ikke gaaer en Dag tabt efter at Adgangen kan aabnes för dette ogsaa skeer. At vente dermed til den sidste Halvdeel af September efter at Kongen er kommen hjem, maa jeg saaledes meget bestemt fraraade.
Det er ikke min Mening at man nu skal erklære Museet for aabent, men at man ganske simpelt kan lade en Meddelelse tilflÿde Bladene om, at

s. 3

Restaurationen af Localerne i Kongeflöien nu i alt Væsentligt er færdig og at en Deel af de til Museet hörende Gjenstande forelöbig ere opstillede deri og at Publikum nu daglig eller visse Dage om Ugen til en vis Tid kan faae Adgang dertil mod NN Øre per Persona, naar man henvender sig til (?). (Det bör ikke være Slotsforvalteren men En der staaer under Dem, vel nærmest Hr Lehmeyer eller den Architect eller Konducteur, der förer Tilsÿn med Arbeiderne i Prindsesseflöien og som idetmindste om Söndagen maa have et Par Betjente, ligeledes under Dem, til Assistance.)
Disse besög forhindre jo ikke, at der fremdeles arbeides fort paa Opstilling og Ordning af Billeder, Kobberstik og andre Gjenstande, blandt hvilke jeg skal nævne Bayeux Tapetet, som, for en Deel oprullet, formeentlig kunde anbringes i Söilehallen i Stueetagen ved Siden af Saxo.

_______________________________________________ Ved at see hvad vi have, deels opstillet, deels i Beredskab dertil, fik jegn iövrigt det


s. 4
Indtrÿk, at vi ikke nu burde tale om "Museets Aabning", men kun om Foreviisning af de udstÿrede Localer, thi disse ville tilfredsstille Alle i höi Grad, hvorimod "Museet" for Tiden vil gjöre et höist kummerligt Indtrÿk, som burde undgaaes. Naar vi, som jeg haaber, kunne faa et möde i Bestÿrelsen för jeg reiser d 25de d. M skal jeg nærmere forklare hvad jeg troe der kan og bör gjöres för Prinsesseflöien bliver færdig for til den Tid at give "Museet" et nogenlunde anstændigt Udseende.-

Deres hengivne og ærbödige

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet