Back to the menu
1882-05-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-05-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About more funding from J. C. Jacobsen to finish "The Princess Wing" at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1882-05-25 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om yderligere et tilskud fra J. C. Jacobsen til Prinsessefløjens færdiggørelse.
Transskribering:
 
Carlsberg 25 Mai 1882
 
Hr Etatsraad Meldahl
 
Da der ikke sÿnes at være Udsigt til at Kunstflidslotteriet vil være i Stand til i indeværende Aar at refundere hele det Belöb, som jeg i sin Tid forskudsviis stillede til Raadighed til Fuldförelsen af Riddersalen vil det ved dette Aars Udgang sandsÿnligviis manglende Refusion savnes i Midlerne til Prindsesseflöiens Fuldförelse. Men denne kan jo paa ingen Maade taale nogen Forsinkning da en saadan vilde medföre forögede Udgifter og tillige en Udsættelse af Museets endelige Ordning og Aabning.
Jeg agter derfor at tilbÿde Frederiksborg Komiteen at udbetale den et Forskud til Fuldförelsen af Prinsesseflöien af samme Störrelse, som det Belöb
s. 2
der ved dette Aars Udgang maatte mangle i Refusionen af det tidligere Forskud til Riddersalen, hvilket nÿe eller fornÿede Forskud da paa samme Maade som hidtil kan blive refunderet af Kunstflidslotteriet efterhaanden som det faaer Midler dertil.-
Forinden jeg i den Anledning skriver til Frederiksborg Komiteen önsker jeg dog at erfare hvorvidt De maatte have Noget ved dette Forslag at bemærke, ligesom jeg ogsaa önsker at vide hvor stort det Belöb nu er, som Kunstflidslotteriet siden skal refundere.
 
Med Höiagtelse Deres
ærbödige
J. C. Jacobsen

 
Archive Reference: Rigsarkivet