Back to the menu
1883-09-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-09-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; business
Comments: J. C. Jacobsen rejects F. Meldahls ideas of further restaurartion work at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Carlsberg; forretningsliv;
Attachments: 1883-09-04 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen forkaster Meldahls ideer om fortsat restaurering af Frederiksborg Slot. J. C. Jacobsen har med sin større afsætning også fået flere udgifter.
Transskribering:


Carlsberg d 4 Septbr 1883.

Kjære Hr. Etatsraad Meldahl

Först maa jeg bringe De og Deres Frue min forbindtligste Tak for de hjertelige Hilsener De sendte mig paa min Födselsdag, hvilket for mig vare et værdifuldt Vidnesbÿrd om deres venlige Sindelag imod mig.
Dernæst bör jeg ikke længere töve med at besvare Deres Skrivelse af 29'. f. M., hvis Indhold jeg atter og atter har overveiet. De vil let fatte at Tanken om at see, eller i al Fald forudsee hele Frederiksborg Slot complet færdigt om et Par Aar, maatte sætte mit Sind i Bevægelse og at jeg har dröftet Spörgsmaalet om Muligheden deraf med den störste Ivrighed, men desværre er Resultatet af en alvorlig og ædruelig Overveielse bleven, at der ikke er nogen Udsigt til at jeg vil kunne bidrage dertil.-
Den aldeles overraskende Forögelse af min Afsætning har nemlig ikke alene krævet overordentlig store Udgifter til nÿe Bÿgninger

s. 2

med kostbare Maskiner og Inventarier, men tilligge en fordoblet Driftscapital, hvortil jeg efter de store Udtollinger til min Sön manglede de fornödne Midler, saa at jeg har maattet benÿtte min Kredit i en saadan Udstrækning, at det vilde være meget ubesindigt at gaae videre i den Retning og jeg maae derfor, hvor ondt det end gjör mig, opgive de bedaarende Tanke at faae hele Slottet fuldfört nu i umiddelbar Fortsættelse af de snart afsluttede Arbeider i de 3 Etager.
Jeg maa saaledes tröste mig med, at en successive Fuldförelse i Fremtiden og i samme Stiil som den nuværende Restauration er sikkret ved min testamentariske Disposition og ved de Midler Museet vil faae at raade over, naar Udgifterne til den förste Ordning og Opstilling ere overstaaede, men jeg vil i hvert Fald ikke opleve denne Fortsættelse af Restaurationen og maa nöies med at see denne - som saameget Andet- i Aanden.

Deres oprigtigt hengivne

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet