Back to the menu
1884-07-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Lyon
Date: 1884-07-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Travel letter; travel letters; health;Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;Frederiksborg Castle;
Comments: J. C. Jacobsen has acquired some armories etc. in Turin
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; helbred;Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1884-07-04 brev til Meldahl fra Lyon, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen orienterer Meldahl om at han har købt nogle rustninger og andet på udstillingen i Torino.
Transskribering:
 
Lyon 4.de Juli 1884.
Kjære Hr Etatsraad Meldahl.
Da jeg har nogle Øieblikke tilovers, medens jeg venter paa en Ven, som vil komme og afhente mig, vil jeg benÿtte denne Leilighed til at sende Dem et Par Ord. Jeg tilskrev Frederiksborg Museets Bestÿrelse fra München at jeg havde kjöbt en Rustning af Stolberg Wernisgerode's Fabrik tilligemed nogle Hjelme og Skjolde og forskjellige smedede Vaaben, som jeg tænkte mig kunde benÿttes, i al Fald provisorisk, som Decoration i "Rosen". Uagtet jeg ikke veed hvorvidt dette falder i Deres Smag (thi strengt taget ligger Decorationen af Rosen jo udenfor Museet) har jeg ikke kunnet undlade at benÿtte Leiligheden under mit Ophold i Turin til paa den italienske Udstilling at kjöbe forskjellige Rustninger og Vaaben i ovennævnte Øiemed, blandt

s. 2

hvilke de fleste ere ganske fortrinligt udförte, men ogsaa noget dÿre, fra den særdeles dÿgtige Hof- Vaabensmed ved Vaabensamlingen, "Armeria", i Turin flere af disse sager ville neppe kunne faaes udleverede fra Udstillingen för dens Slutning ultimo September, men nogle af dem, hvoriblandt et Pragtstÿkke, en nÿdelig Rustning af Staal af Formen "Maximilian" haaber jeg at faae udleveret uden Ophold, hvorpaa den vil blive afsendt med grande Vitesse til min Adresse i Kjøbhvn. Af de enkelte Vaabenstÿkker, Hjelme, Skjolde, Sværd, Köller, Stridsøxer, Hellebarder osv, vil der kunne dannes smukke Trophæer.-
Jeg har tillige talt med den nævnte fortræffelige Vaabensmed Signor Aimino om han kunde paatage sig at copiere Rustninger etc. andesteds, F. Ex i Wien, hvortil han svarede jo, men han önskede

s. 3

först at faae Photographier af de Rustninger man önskede, ledsagede af Maaleangivelser, hvorefter han vilde kunde opgive Prisen for Udförelsen. Han mente heller ikke at der vat noget til Hinder for at han kunde levere Pandserskjörter eller Ringpandsere efter opgivet Tegning, men de vilde ikke blive billige.-
Paa min Tilbagereise, som jeg tiltræde i Morgen, lægger jeg Veien over Nürnberg hvor jeg troer at der vil være adskilligt Interessant at see. Vaabensamlingen i Turin indeholder en Mængde fortræffelige Sager, men desværre er det gamle Katalog omtrent ubrugeligt og det nÿe er ikke færdigt, saa at man ikke veed hvad det er man seer.-
Det er en Selvfölge at mit omtalte, aldeles private, Indkjöb ikke i nogen Henseende maa genere Museumsbestÿrelsen. Hvis denne ikke finder Anledning til at

s. 4

benÿtte de af mig anskaffede Sager, skal jeg nok finde Anvendelse derfor paa anden Maade.-
Det gjorde mig meget ondt at see Dem saa lidende, da jeg besøgte Dem umiddelbart efter Deres Hjemkomst, men jeg blev beroliget kort efter ved et Brev fra min Kone, som fortalte mig at hun havde seet Dem i Dÿrehaven og at De da saae rask ud. Gid dette nu maae være vedbleven!
I dette Haab og med de venligste Hilsener til Dem og Deres Frue forbliver jeg
 
Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: Rigsarkivet