Back to the menu
1884-07-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-07-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the arrived armours and Renaissance furniture that J. C. Jacobsen wishes to show to Meldahl at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1884-07-29 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om de ankomne rustninger og renæsancemøbler som J. C. Jacobsen gerne vil vise Meldahl ude på Carlsberg.
Transskribering:


29/7 1884

Kjære Hr Etatsraad Meldahl.

I Anledning af Deres Forespörgsel skal jeg meddele, at jeg bliver hjemme paa Torsdag hele Dagen, saa at De kan træffe mig til enhver Tid. Det er mig særdeles kjært, at De vil komme til mig, da jeg saa kan faae Leilighed til at vise nogle af de ankomne Sager, samt Afbildningerne af de Rustninger, som jeg har faaet Tilbud om, samt af nogle Meubler i Renaissance Stiil (tro Kopier) hvoriblandt Stole fra Heidelberg mm. For ikke at glemme det vil jeg tilföie den Bemærkning, at vi vist ikke behöve at spörge om Rosen hörer til Museet, da den Kgl Resolution omfatter (troer jeg) hele Kongeflöien.

Deres hengivne J. C. Jacobsen.
verte

s. 2

P.S. I det Øieblik jeg vilde afsende disse Linier, modtog jeg hoslagte Brev fra Worsaae, hvoraf De vil see, at han ikke kommer tilbage för omtrent d 8de August. Hvor Prof Holm opholder sig veed jeg ikke. Det er meget fatalt, men saameget vigtigere er det, at jeg faaer talt med Dem för De reiser. Dersom jegkan faae en Smule Tid, vil jeg imorgen gaae paa Arsenalet og söge at faae Oplÿsning om de "originale" Rustninger om Andet end simple Landsknægtrustninger.

Deres J.
Archive Reference: Rigsarkivet