Back to the menu
1884-09-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-09-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the employment of a curator at Frederiksborg and the importance of furnishing the most empty rooms as soon as possible with historical paintings.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1884-09-26 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om ansættelsen af en inspektør til Frederiksborg Slot der også skal kunne fungere som bestyrelsens sekretær samt om vigtigheden af, hurtigst muligt, at få indrettet de mest tomme værelser på slottet med historiske malerier.
Transskribering:


26/9 1884

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

For Fuldstændigheds Skÿld sender jeg hermed Afskrift af Slutningen af min Indstilling til Museumsbestÿrelsen: " En saadan Museums-Inspecteur, der tillige kan fungere som Bestÿrelsens Secretair, bör efter min Formening ansættes jo för jo heller og i hvert Fald saalænge för Museet overtager Localerne, at han til den Tid kan være nogenlunde fortrolig med den hele Institution og med de Pligter, der ville paahvile ham, naar Slottets indre Vedligeholdelse gaar over til Museet, hvorom der bör meddeles ham en udförlig Instruction.
Idet jeg fremsender disse Forslag til den ærede Bestÿrelses Overveielse og i Haab om at De snart kunne komme til Forhandling i et möde, undlader jeg ikke at tilföie, at jeg i först kommende

s. 2

Möde vil udbede mig Tilladelse til at bringe det af mig i Foråret indsendte Forslag om en Plan for Valget og Opstillingen af historiske Malerier mm. under Forhandling!-

________________

Dersom denne Indstilling, som jeg gjör Regning paa, bliver sat i Cirkulation, vil den jo snart komme til Dem og De vil da have Leilighed til at foreslaae hvilken Ordning af Tilsÿnet med Bÿgningerne, de finder nödvendigt og hvad der maaskee i denne Henseende bör gjöres strax, dersom Ansættelsen af en Inspecteur efter mit Forslag vil tage for lang Tid.
Jeg vilde eget önske at planen for Valget af de historiske Fremstillinger kunde fremskÿndes saameget som muligt, da vi i det Aar som begÿndte i Gaar, have c 40.000 Kroner at disponere over som snarest muligt burde benÿttes

s. 3

til at bringe noget Indhold i de Rum hvor Tomheden er mest stödende, nemlig i den store Sal i 1ste Etage, hvor den ældste Tid skal skildres og i Christian d 4des Værelser, naar Frederik d 3de flÿttes derfra.
Jeg troer at vi maae begÿnde, selv om de Kunstnere, vi nu have, baade Flertallet af de ældre og af de ÿngre, ikke give nogen Garanti for udmærkede Kunstværker, naar vi kun faae Billeder som fortælles paa en talende Maade.
Den Kunst at fortælle godt, vil först udvikles naar der bliver Leilighed til Øvelse deri.

Deres hengivne

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet