Back to the menu
1885-06-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-06-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; health; Christiansborg Castle; the Neptune Fountain;
Comments: About the new copy of the Alexander Frieze that was partly destoyed by the fire at Christiansborg Castle 1884 and the possibility of exchanging art works for copies of the sculptures to the Neptun fountain (or even the originals) at Drottningholm Castle (Sweden)
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; helbred; Christiansborg Slot; Neptunfontænen;
Attachments: 1885-06-30 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Thorvaldsens Alexanderfrise der blev delvis ødelagt ved Chriatiansborg Slots brand i 1884. Om udveksling af figurerne til Neptunfontænen..........
Transskribering:
 
30/6 1885
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Da Tiden löber for mig, er jeg bange for at jeg ikke faaer Leilighed til at söge Dem her eller paa Fortunen för jeg reiser - Onsdag d 8de - Jeg maa derfor skrive. Hvad Sangværket angaaer, er jeg vel enig i at Melodien til "Slaget ved Slesvig" virker oplöftende og rörende, men den er kun almindelig bekjendt i Forbindelse med Plougs Digt, en Krigssang, og egner sig derfor efter min Fölelse mindre til at spilles dagligt som eneste Melodi fra et Kirketaarn. Kunne Sangværket ikke indrettes til at spille flere Melodier ?
Da jeg nÿligtalte med Rosenörn-Lehn om Springvandsfigurerne på Drottningholm hvoraf jeg vilde söge at faae Gibsafstöbninger, fortalte han mig, at Bergström havde ÿttret at det ikke var umuligt eller usandsÿnligt, at vi kunde faae selve Originalerne, naar vi kunde give andre Kunstværker til Bÿtte, men saadanne
 
s. 2
 
have vi jo ikke at tilbÿde, altsaa sÿnes denne Udsigt spærret.
Senere er det imidlertid falden mig ind, at man maaskee kunde skaffe Bÿttegjenstande ved at tilbÿde Bronzestatuer fra Barbedienne til behageligt Udvalg. Skulde jeg forsöge det? Det var dog ikke uoverkommeligt. Men jeg har kun et gammelt Katalog af Barbediennes og han har jo siden leveret en Mængde andre Arbeider bl.A. til min Sön. Skulde De have et nÿere Katalog eller en Tillægsfortegnelse over hvad Barbedienne nu kan levere med Prisangivelse - beder jeg Dem at laane mig det.
Det var jo Meningen, at jeg skulde tale med Grev Rosen om Valget af en ÿngre Maler til at copiere Frederik 2den, men dersom Rosen nu er fraværende, til hvem skal jeg da henvende mig ? Hvad Stilling er dr Böttiger ansat i ? Han vil vel bedst kunne sige mig med hvem jeg skal tale angaaende Neptunspringvandets Figurer.
De veed  jo, at det bliver nödvendigt, at lade omtrent 1/3 af Alexanderfrisen gjöre af Nÿt og at Lazzarini i den Anledning kommer hertil medio Juli for at see paa Frisen og paa Afstöbningerne i Thorvaldsens

s. 3

Museum. Jeg haaber at De kan sörge for at vi faae Tilladelse til at tage Former derover til Afstöbninger til Brug ved Gjengivelsen i Marmor. Disse Afstöbninger burde tages jo för jo heller, for at man kan sammenligne dem med Udförelsen i Marmor i den fra Branden reddede Frise.
Endnu et om Sangværket. Burde man ikke, istedetfor om Morgenen, lade det lÿde 2 Gange i Middagsstunden, medens der er Besögende, f.Ex mellem Kl 1 og 4 ?
 
Med venligst Hilsen og med det Ønske, at det stadigt maa gaae fremad med Deres Frues Helbredelse.
 
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
 
 
 
Archive Reference: Rigsarkivet