Back to the menu
1885-09-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-09-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the seat in the board of the Frederiksborg Castle. F. C. Lund will go to Stockholm in order to study weapons, suits etc. Note that J .C. Jacobsen spells Stockholm both with and without the 'c'.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1885-09-10 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Endnu engang om den 3. plads i Frederiksborgmuseets bestyrelse. F. C. Lund skal rejse til Stockholm for at studere våben og klædedragt i forbindelse med arbejdet med "Stormen på København". J. C. Jacobsen staver Stockholm både med og uden 'c'.
Transskribering:
 
Carlsberg d 10 Septbr 1885.
 
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl.
 
Dersom de ikke ad anden Vei har faaet Underretning om Sagens Gang, har jeg den Fornöielse at meddele Dem, at Indenrigsministeren, med hvem jeg idag har havt en Samtale, betragter Spörgsmaalet om Bestÿrelsesforholdene ved Frborg Museet paa samme Maade som vi, nemlig at det er hensigtsmæssigst at lade den ledige Post henstaae ubesat indtil der vindes större Klarhed over Forholdene. Han har indstillet til Hr M, at den constituerede Museumsdirecteur fritages for at indtræde i Frborg Museets Bestÿrelse og at det overdrages Indenrigsministeren at foranstalte det i den Henseende videre fornödne. Dersom denne Indstilling, som han ventede, bliver bifaldet, vil der altsaa indtil videre ikke
s. 2

skee nogen Forandring i den af os foreslaaede Ordning. Saavidt jeg forstod er det ogsaa Kultusministerens Mening, at der bör hengaa længere Tid för man kan skride til en definitiv Ordning.
___________________
Jeg skal en af de förste Dage sende Bestÿrelsen en Rapport om hvad jeg paa dens Vegne har foretaget i Stokholm samt en Declaration om Udredelsen af Betalingen for Statuerne til Neptun's og Löve-Fontainerne, ledsaget af Kontracten og de derom vexlede Breve.
___________________
 
F. C. Lund var fuldkommen enig i de af os gjorte Bemærkninger om Skizzen og vil vistnok gjöre sig al mulig Umage. Han rejser paa Löverdag til Stockholm for at studere Dragter, Vaaben, m.m.
 
Deres

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet