Back to the menu
1886-09-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-09-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About The Neptun Fountain. J. C. Jacobsen has recently returned from Stockholm where he has seen the bronze statues for the fountain of Neptun. He wishes to start experiments with water at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886-09-08 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Neptunspringvandet. J. C. Jacobsen er netop vendt hjem fra Stockholm hvor han har set de færdige bronzestatuer til Neptunspringvandet. Han ønsker nu at begynde at eksperimentere med vandtryk og strålernes retning på Carlsberg.
Transskribering:
 
 
Carlsberg  8 September 1886.
 
Kjære Hr. Etatsraad Meldahl.
 
Jeg kom i Söndags tilbage fra Stokholm, hvor  jeg saae 12 af Statuerne til Neptun Fontainen færdige. De ere særdeles smukt stöbte og ciselerede og de övrige vare i Arbeide og ville blive færdige i Decbr og kunne være her til Juul. For at vi kunne
danne os en Forestiling om hvorledes de skulle opstilles og hvorledes deres Straaler af Vand i de forskjellige Retninger maa föres og Vandrörene dertil anbringes, troer jeg at det vil være nödvendigt, at vi allerförst opstille dem paa et Stillads,
hvor man kan drive Vand med et passende Trÿk ind deri ogrette Straalernes Stÿrke og Kurver. Herom talte jeg igaar med Heinrich Hansen, blandt andet om at gjöre dette Experiment her paa Carlsberg, hvilket jeg nu troer vil være det heldigste
Sted, da jeg kan indrette en indhegnet Plads dertil tæt ved Brönden med et af de store Pumpeværker. Dette vil jeg nu forberede, da de færdige Statuer ville blive afsendte hertil med det förste Dampskib fra Stokholm.
Paa Gruppen til det lille Springvand i den indre Slotsgaard har man, istedetfor det afbrudte Svanehoved, indsat (til Brug i den store Fontaine paa Drottningholm) et Fuglehoved der kaster Straalerne höit i Veiret, hvilket maatte forandres og jeg
lovede derfor at jeg snarest muligt skulde levere Bronzestöberen en Tegning af Opstillingen af det lille Springvand med Angivelse af den Retning som Svanens Næb maa have. I den Anledning har jeg isinde at tage til Frederiksborg paa Söndag,
men dersom De, som De pleier, skulde derud paa Löverdag, vil jeg indrette mig paa at tage derud samme Dag, hvormed jeg tillige kunde tale med Dem om
 
s. 2
 
Bertram Larsens' Plan til Opstillingen af Sangværket og Klokkerne, hvorpaa jeg helst vilde have Deres Approbation forinden jeg indsender mit Tilbud derom til Inderigsministeriet. Dette udtalte jeg i Forgaars for Ministeren, da jeg forelöbig meddelte ham mine paatænkte Tilbud om Fontainen og Sangværket, hvormed han var meget tilfreds.
 
Et helt afsnit er streget ud.
 
Grev Rosen sagde at han ikke fölte Lÿst til at male Niels Ebbesen og Grev Geert, men at han kunde være mere tilböielig til at male Dagmar's Död og at han, dersom han fik Tid til at standse i Kjöbhvn paa Tilbagereisen fra Berlin (hvor han nu er for at see Udstillingen) vilde söge historiske Oplÿsninger om Dagmar, hvilke jeg lovede at skaffe ham gjennem min Ven Johannes Steenstrup. Han bad mig at bringe Dem hans hjerteligste Hilsener.- Naar vi komme til Frederiksborg maae vi undersöge hvor der kan blive en passende Plads i den chronologiske Rækkefölge til et större Billede af Dagmar's  Död end jeg havde forudsat, da jeg formoder at Rosen vil male Billedet med Figurer i naturlig Störrelse.

Tör jeg nu bede Dem at lade mig vide, om jeg kan træffe Dem paa Frederiksborg paa Löverdag eller Söndag.
 
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: Rigsarkivet