Back to the menu
1886-09-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-09-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the carillon and the Fountain of Neptune. J. C. Jacobsen informs F. Meldal that the King (Christian IX) has accepted to be painted by H. C. Jensen to Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886-09-30 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om klokkespillet og statuerne til Neptunspringvandet. J. C. Jacobsen oplyser endvider F. Meldal at kongen (Christian IX) har givet tilsagn om at lade sig male af H. C. Jensen til Frederiksborg Slot
Transskribering:
 
Carlsberg 30 Septbr 86

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Af mine forskjellige Springvandsprojecter blev kun 1 tilbage, som jeg troer kan blive Gjenstand for Nöiere Overveielse, hvilket jeg hermed sender Dem en Gjenpart af.- For at give de forskjellige Straaler en Passende Kastehöide og Kastevidde, maa der gives de enkelte Sÿstemer et forskjelligt Ttÿk og der maa derfor vistnok indlægges et særligt Stigerör til hvert, med en Regulerhane forneden. Stigerörene maa i hvert Fald bestaae af flere, kortere Rör, som fra neden kunne föres op i Midtpillen og samles med Forskruninger og der maa være Plads inde i Pillen til at komme op deri for at samle Rörene og senere hjælpe paa opstaaende Utætheder i Samlingerne.
 
s. 2
 
For at faae den fornödne Lÿsning i Pillens Indre, maa Siderne ikke have for stor Tÿkkelse, c 4", hvorimod Hjörnerne kunne være mere massive, c 8", forsaavidt man ikke vil anbringe en indvendig Jernconstruction i Hjörnerne.
(I Chr 4des Tid maatte man jo nedtage hele Pillen for at böde paa Mangler i det Indre.)
_______________________
 
Det sÿnes at være  et særdeles heldigt Resultat, som Deres Kobference med B. Larsen har havt, hvorefter man kan spare baade i Antallet og i den farlige Vægt af Lodderne.
Kan jeg nu officielt skrive til Ministeriet og tilbÿde Sangværket med Henvisning til at Opstillingen skeer efter Deres Anordning og paa Slottets Bekostning ?
______________________
 
Jeg har i Eftermiddag faaet den behagelige Meddelelse fra Hr Baron
 
s. 3

Rosenörn-Lehn "at H. M. Kongen har givet sit bestemte Tilsagn om at ville lade sig male af Prof. Jensen til Frederiksborg Slot og at der meget snart vil blive taget fat paa Arbeidet".
Han omtaler ikke Störrelsen, men saavidt jeg mindes, var det jo Meningen at Deres Majestæters Portraiter skulle være i hel Figur. Kunne vi ikke alligevel bestille Kong Oscars Portrait som Knæstÿkke ?
Det vil jo blive meget vanskeligt at faae Plads til samtlige Medlemmer af den Kgl Familie i fuld Legemstörrelse.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
 
P. S.
I dette Øieblik modtog jeg Brev med Konnossement om Afsendelsen fra Stokholm af de 12 færdige Figurer til Neptuns Fontainen. Den forelöbige Opstilling til Pröve og Experimenter kan da snart finde Sted
 
 
 
Archive Reference: Rigsarkivet