Back to the menu
1875-01-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Rome
Date: 1875-01-25
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Travel letter; travel letters; health; politics;
Comments: Johanne Luise Heiberg has been ill again in Rome. She asks J. C. Jacobsen not to tell A. F. Krieger how bad she had been in order not to worry him too much. Garibaldi is in Rome an the people is tense. J. C. Jacobsen has again supported Ms. Heiberg and she is thanking him for this.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; helbred; politik;
Attachments: 1875-01-25 brev til JCJ fra JLH fra Rom .pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg har været temmelig syg igen og beder J. C. Jacobsen ikke at fortælle Krieger derom for ikke at bekymre ham. Garibaldi er i Rom og befolkningen er anspændt. J. C. jacobsen har igen støttet fru Heiberg og hun takker ham.
Transskribering:


Rom d 25 Januar 1875

Kjære Capitain Jacobsen!

I de sidste fjorten Dage, hvor jeg under en italiensk Læges Behandling, paanÿ har maattet holde Sengen, har Deres Billede idelig og idelig staaet for mig, og mer end ti Breve ere i Tankerne skrevne til Dem, efter at Geheime-Etatsraad Krieger har meldt mig det Utrolige, som De i Deres Hjertensgodhed og Genereusitet paanÿ har udviist imod mig. Idet jeg nu altsaa af ganske Hjerte takker Dem, gribes jeg ofte af et Mismod idet jeg spörger mig selv, om jeg vrkelig er værd at offre saa meget paa? De seer, at jeg er mismodig og trænger paanÿ til Deres Nærværelse for at sætte

Mod i mig, som De med saa meget Held gjorde i Chateau d'Oise.
Nu har jeg ikke været ude af mit Sovekammer se d: 2 Januar, men været upasselig snart af Et, snart af et Andet. Det er jo virkelig en slags Tantalus-qualer at vide saa meget stort og skjöndt i Eens umiddelbare Nærhed og dog ikke formaa at naa derhen, man maa opgive det, som om det laae hundrede Mile borte. Min siste uheldige Gang var i Vatikanet midt i December, og siden har jeg været meer eller mindre upasselig. Jeg har ikke nænnet at meddele den gode Krieger hvor sÿg jeg har været, thi han tager sig det saa nær, og det er jo en Plage, tit at tænke, at denne trofaste Ven gaaer i Sorg og Angst for min Skÿld. Derfor beder jeg Dem at tale varsomt til ham om hvad jeg her meddeler Dem. Nu er jeg atter oven Senge,
s. 3
nu faar vi see hvorlænge Dette varer. At det er en Lÿkke at jeg ikke har været hjemme i denne strenge Vinter, föler jeg med Taknemmelighed, uden at tale om Opholdet paa det nÿ, fugtige Theater. Baade Cultusministeren og Berner önskede nu snarest muligt at erfare, om jeg troede atter at kunne indtage min Stilling ved Theatret. I dette Øieblik har jeg ikke mindste Tvivl om, at jeg bör træde tilbage, om for bestandig eller indtil videre vil Tiden vise.
Jeg har derfor nu skrevet hjem, at man ikke maatte gjöre Regning paa mig.
Da jeg ikke i lang Tid har været i Skandinavisk Forening har jeg i den senere Tid ikke seet Den unge Steenstrup, men gjennem andre veed jeg, at ha har det godt. Mine Pigebörn tale undertiden med ham, og han saavel
s. 4
som de, finde, at her er deiligt at være. Min Opmuntring bestaa i naar de Unge komme hjem, da at see Deres glade Ansigter og höre Beskrivelsen af hvad de see og nÿde. I disse Dage er hele Befolkningen her i en sittrende Bevægelse paa Grund af Garibaldis Nærværelse her. Stakkels gamle Mand! Han maa stadig stöttes af En ved hver Arm. Kongen forlod Bÿen da han ventedes hertil. At tænke paa at danne en Republik med dette Folk, det kan man kalde at gaae i Illusioner tilgavns.
Og nu Farvel for denne Gang, kjære Capitain Jacobsen! Gud elsker en glad Giver, og jeg veed og troer at De er en saadan, lad mig da haabe at ikke Alt hvad de har offret paa mig er spilt. I Tankerne trÿkker jeg Deres Haand og siger Tak! Tak!!

Deres hengivne taknemmelige
Johanne Luise Heiberg.

Archive Reference: Rigsarkivet