Back to the menu
1882-10-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-10-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heymann, Philip Wulff
Keywords: Ice
Comments: About the use of ice and the importance of keeping the price of beer low in order to avoid drinking of 'snaps'.
Transcription:
Emneord: Is
Attachments: 1882-10-22 JCJ brev til Philip Wulff Heyman om is.pdf
Kommentarer: Om anvendelse af is og vigtigheden af at prisen på øl holdes nede for at forhindre brændevinsdrikkeri.
Transskribering:
Carlsberg d 22de October 1882
Herr Grosserer Ph. Heyman.
Det glæder mig af Deres ærede Brev at se, at De troer at have nogen Nÿtte af de Raad, jeg i Sommer gav dem, ved hvilken Leilighed jeg vilde önske at have tilföiet, at man ikke bör spare paa Anskaffelsen af tilstrækkelig Iis, selv om man maa hente den fra Norge. Desværre seer jeg at De, ligesom flere af vore Kolleger ikke har fulgt denne vigtige Regel, men den nu höstede Erfaring vil jo bringe Dem til den samme Erkjendelse, som min længere Erfaring har bragt mig.-
Hvad Spörgsmaalet om Ølprisen angaaer, maa jeg gjentage, hvad jeg altsaa har udtalt for andre Kolleger, at det er fordærveligt for en Fabrikation som Ølbrygningen at forandre Salgsprisen med korte Mellemrum og at det derfor er nödvendigt at beregne denne efter Gjennemsnitsudgifterne for en længere Aarrække, hvori nogle gunstige Aar altid vexle med
s. 2
nogle ugunstige. Naar jeg gjennemgaaer mine Regnskaber for de sidste 10 Aar, seer jeg, at der af disse har været 4 Aar i hvilke Malt og Humle tilsammen have været betÿdeligt dÿrere end de efter de nu gjeldende Priser ville blive i Aar og dette Aars Priser ville kun blive henved 50 Øre pr Tönde Øl over Gjennemsnittet af de 10 Aar, saa at Gjennemsnitsprisen for de 11 Aar dermed kun forhöies med 5 Øre pr Tde. Øl. Med denne Gjennemsnitspriis er Avancen ved en Salgspriis af 18 Kr pr Tönde saa rundelig ?, at den betÿdeligt overstiger de allerfleste, ja vistnok alle fornuftigt drevne Brÿggerier i Bayern, Østerrig og hele Tydskland.-
Vi maa erindre, at Bryggerierne ere til for Publikums Skÿld og at det er vor Opgave og Pligt at levere en Fornödenheds Artikel og en Lædskedrik, som kan modarbeide den ödelæggende Brændevinsdrik, saa billigt som muligt. Det har man gjort og gjör fremdeles i Bayern og Sÿd-Tydskland og derfor drikker dér ingen Brændeviin. Dette Exempel bör vi fölge.
s. 3
Ifölge de Principper, som jeg hidtil stedse har fulgt og som have vist sig at være heldbringende for Carlsberg, vil jeg derfor ikke være med til at forhöie Ølprisen af Hensÿn til et enkelt mindre gunstigt Aar, der, som en nöiagtig Kalcule vil vise Dem, ingenlunde vil bringe Tab, men give en anstændig Dividende udover den normale Rente af Anlægs og Driftscapital og en klækkelig ...artisation.-
Skulle nogen af vore Kolleger være saa kortsÿnede, at de for at böde paa dette Aars höie Humlepriser ville forringe Qualiteten af deres Øl, vil det blive deres egen Skade, da Publikum snart ville vide at finde de Brÿggerier, der handle mere fornuftigt og disse ville höste Fordelen af de andres Feil.-
Med særdeles Höiagtelse forbliver jeg Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: CA 000064669