Back to the menu
1884-07-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Domodossola
Date: 1884-07-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Djørup, Frants
Keywords: Family feud; Travel letter; travel letters;
Comments: A very articulate and typically J.C. Jacobsen travel letter with existential considerations and detailed nature descriptions. In this letter he describes his unhappy relationship with Carl and considers what he might have done wrong in this respect. The original letter is private property.
Transcription:
Emneord: Familiestrid; rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1884-07-08 Brev til Frans Djørup fra Domodossola.pdf
Kommentarer: Et meget velformuleret og typisk J.C. Jacobsen-rejsebrev med eksistentielle overvejelser og detaljerede naturbeskrivelser. Han beskriver i brevet sit ulykkelige forhold til Carl og kommer med betragtninger over hvad han har gjort forkert. Det originale brev er i privateje.
Transskribering:
 
 
Domodossola. 8 Juli 84
Syd for Simplon-Passet
 
 
Kjære Frantz.
Det er vist længe siden at jeg har skrevet til dig fra mine Rejser, thi jeg har jo været vant til at færdes uophørligt fra Morgen til Midnat og har derfor ikke faet Tid og Ro til at skrive mere end det aller Nødvendigste til Hjemmet og til Bryggeriet. Nu er det lidt anderledes. Jeg kan mærke, at det i min nuværende Alder er det fornuftigste at fare lidt mere med Lempe og ikke at fordre for meget af de physiske Kræfter. Jeg gjør derfor i Regelen kortere Dagreiser og traver ikke uophørligt omkring, men standser naar jeg mærker, at jeg er træt. Dette gjælder da især her i det deilige Italien, hvis Varme imidlertid tager endeel paa Kræfterne og naturligt indbyder til dolce far niente. Men det strider nu engang mod mit inderste Væsen at "fare niente" og naar jeg ikke kan fare omkring ude, maa jeg bestille noget hjemme, der kan beskjæftige min Tanke..- Jeg er derfor bleven saa flittig en Brevskriver at jeg venter ug+ derfor baade fra Teplitz og Carlsberg og da jeg for Øieblikket ingen Pligter har i disse 2 Retninger, er Du, som min ældste Ven, den nærmeste Gjenstand for mine Tanker her i det Fjerne.- Jeg har, Gud skee Lov! altid beskjæftiget mig meget med Selvbetragtninger og Selvprøvelse men i det daglige, travle Liv kunne de ikke udvikle sig saaledes som under den Ensomhed og Ro jeg nu nyder paa Reisen og ikke mindst naar jeg efter gammel Sædvane tilbringer nogen Tid i stille Betragtninger i de ærværdige catholske Kirker, der altid staae aabne og som ved deres hele Ordning og aandelige Characteer virke ganske anderledes paa Sindet end en protestantisk Kirke.
Jeg har da atter og atter spurgt mig selv, om jeg kunde og burde have handlet anderledes i Forhold til Carl, end jeg har gjort og derved undgaaet den sørgelige Skygge, som hviler over mit Livs Aften, men jeg har efter den ivrigste og alvorligste Prøvelse ikke fundet Andet, som jeg har Grund til at fortryde, end at jeg stillede ham altfor gunstigt som Brygger og derved altfor hurtigt, langt hurtigere end jeg anede, gjorde ham til en rig Mand. Da
Archive Reference: FA 2-006-000024, F 3.pdf